Aktualności


plakat dotyczący rekrutacji

Drodzy Rodzice.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do naszego przedszkola w zakładce Rekrutacja.


Strawczyn, dnia 17.08.2022 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola
w Strawczynie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy

1. Nazwa i adres jednostki:

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie , ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

3. Wymagane wykształcenie:

Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Głównym księgowym może być osoba, która obligatoryjnie:

• ma obywatelstwo polskie;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
• preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
• znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
• znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
• umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;
• umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe);
• znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych.

Zakres obowiązków:

Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe i niemajątkowe Przedszkola oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

• przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie, nadzór i bieżąca analiza realizowanego budżetu;
• prowadzenie rachunkowości Przedszkola;
• prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych;
• sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych;
• nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Przedszkola i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
• przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych;
• prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
• dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;
• dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
• naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Przedszkola – sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, składek ZUS, prowadzenie ewidencji płacowej, zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenie oraz umów o dzieło;
• prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innych wynikających z przepisów prawa;
• sporządzanie deklaracji ZUS, naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
• prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych;
prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, deklaracji VAT – 7;
• obsługa finansowa i rozliczanie środków pozyskanych z dotacji lub konkursów, w tym z programów UE (projekty unijne);
• opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
• współpraca ze Skarbnikiem Gminy;
• wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora należą do kompetencji Głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• życiorys („CV” z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),
• inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• świadectwa pracy,
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
• oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik Nr 2 do ogłoszenia).

Warunki pracy:

Termin rozpoczęcia pracy 1 września 2022 r., na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za  nieobecnego pracownika w 1/2 wymiaru czasu pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn lub przesłać na adres: Samorządowe Publiczne Przedszkole  w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 A, 26-067 Strawczyn
z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy”, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r., do godz. 15.00.

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://strawczyn.4bip.pl/

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap 1 – spełnienie warunków formalnych;
Etap 2 – Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 41 3335027, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 14.00.

Dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola
w Strawczynie
Agnieszka Mulik


Drodzy Rodzice!
We wrześniu został do Państwa wysłany mail z linkiem do ustawienia hasła w systemie Obecności.pl, którego będziemy używać do monitorowania pobytu dzieci w przedszkolu, przekazywania informacji o płatnościach, zgłaszania nieobecności, komunikacji. Jeśli mail nie dotarł, (nie ma go w spamie) prosimy o kontakt. Jeśli zostały wysłane dwa maile – proszę logować się poprzez link wysłany w drugim mailu.

Z systemu można korzystać poprzez stronę internetową spp.obecnosci.pl lub aplikację mobilną.

Saldo na państwa kontach, pomimo wpłat jest jeszcze ujemne. Proszę się nie przejmować, zmieni się to, gdy tylko zatwierdzimy wpłaty w systemie.


Wszelkie pomocne informacje znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi i filmikach instruktażowych: