Dostępność

Deklaracja dostępności

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie tj.: http://przedszkole.strawczyn.pl/

Data publikacji strony internetowej: 11.07.2017 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2024 roku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

-filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

-część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

-część dokumentów PDF, które są skanami dokumentów

Wyłączenia:

-treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

-pliki wytworzone przez inne podmioty niż SPP Strawczyn i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-01-29

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie, e-mail: przedszkole.strawczyn@gmail.com.

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 041 333-50-27.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Każdy ma prawo do zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

-dane osoby zgłaszającej żądanie,

-wskazanie, strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy

– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Adres email: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 22 55 17 700

Dostępność architektoniczna:

Wjazd na teren przedszkola znajduje się w Strawczynie od strony ulicy Żeromskiego. Jest on ogólnodostępny w godzinach pracy placówki. Na parkingu przy przedszkolu są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w postaci wizualnej – schematy są dostępne na ścianach w korytarzu przedszkola na każdym piętrze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak również pętli indukcyjnych.

Podmiot zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.