Prawo Oświatowe

IKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483
IIUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracyDz. U. z 2023 r.
poz. 1465. tekst jednolity
Lp.ZagadnienieRodzaj i tytuł aktu prawnegoMiejsce publikacji
1Awans zawodowy nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U. 2018 poz. 1574  
Dz. U. 2019 poz. 1650   Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 2200
2BHP w szkołachRozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy w szkołach i placówkach publicznychDz. U. 2003 Nr 6, poz. 69  
Dz. U. 2020 poz. 1604 -tekst jednolity
3Dokumentacja przebiegu nauczaniaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacjiDz.U. 2014 poz. 1170
Dz.U.2017
poz. 1646 
4Dyrektorzy szkół i placówekRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówekDz. U. 2009 nr 184, poz. 1436
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowejDz.U. 2010 nr 100 poz. 642  
Dz. U. 2013 poz. 832 -tekst jednolity
5Doskonalenie zawodowe nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe    Dz. U. 2019 poz. 1653
6EksperciRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listyDz. U. 2013 poz. 354   Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.1453
 7Kwalifikacje nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie w szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieliDz. U. 2017 poz. 1575

Dz. U. 2020 poz. 1289 – tekst jednolity
8Karta NauczycielaUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.Dz. U. 1982 Nr 3, poz. 19

Dz. U. 2021 poz. 1762 – tekst jednolity
9Kultura fizycznaUstawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcieDz.U. 2010 nr 127 poz. 857  
Dz. U. 2023 poz. 2048 -tekst jednolity
10Medal KENRozporządzenie MEN z dnia 20.09.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.Dz. U. 2000 Nr 99, poz. 1073
11Nagrody za osiągnięcia dla nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieliDz. U. 2009 nr 131 poz. 1078
Dz.U. 2023 poz. 1258 tekst jednolity
12Nadzór pedagogicznyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. 2017 poz. 1658
Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1551
13Ocena pracy nauczycielaUstawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustawDz.U. 2022 poz. 1730
14Organizacja roku szkolnegoRozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.    Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432
15Podstawa programowaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnejDz. U. 2017 poz. 356
16Zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieżyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomaniiDz.U. 2015 poz. 1249  

Dz. U. 2020 poz. 1449 -tekst jednolity
17Ramowy plan nauczaniaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychDz.U. 2012 poz. 204
18ReligiaRozporządzenie MEN z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.Dz. U. 1992 Nr 36, poz. 155  
Dz. U. 2020 poz. 983 -tekst jednolity
19Rzecznik praw dzieckaUstawa z dnia 6.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.Dz. U. 2000 Nr 6, poz. 69  
Dz. U. z 2023 r.
poz. 292. -tekst jednolity
20Ramowy statutRozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.Dz. U. 2001 Nr 61, poz. 624
21Reforma ustroju szkolnegoUstawa z dnia 8.01.1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.Dz. U. 1999 Nr 12, poz. 96
22System oświatyUstawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.Dz. U. 1991 Nr 95, poz. 425    

Dz. U. z 2022 r.
poz. 2230, z 2023
r. poz. 1234, 2005 – tekst jednolity
23WynagrodzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracyDz. U. 2005 Nr 22, poz. 181  

Dz.U. 2014 poz. 416  – tekst jednolity

Dz. U.2022 poz.1057
24Urlopy na kształcenieRozporządzenie MEN z dnia 19.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.Dz. U. 2001 Nr 1, poz. 5
25Organizacja publicznych szkół i publicznych przeszkoli.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoliDz. U. 2019 poz. 502
26Unia EuropejskaUstawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii EuropejskiejDz.U. 2016 poz. 65  
Dz. U. z 2023 r.
poz. 334 tekst jednolity
27Krajoznawstwo i turystykaRozporządzenie MENiS z dnia 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
Dz. U. 2001 Nr 135, poz. 1516    

Dz. U. 2018 poz. 1055      
28Prawo o ruchu drogowymUstawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowymDz. U. 1997 Nr 98, poz. 602  
Dz.U. 2020 poz. 110 – tekst jednolity
29Pomoc psychologiczno-pedagogicznaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkachDz.U. 2013 poz.532
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznymDz. U. 2015 poz.1113
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  Dz. U. 2017 poz. 1578

tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz.1309
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach    Dz. U. 2017 poz.1591   Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1280
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieciDz. U. 2017 poz. 1635
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznychDz. U. 2017 poz. 1743
30Rozporządzenia COVID-19Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Dz. U. 2020 poz.493
31W sprawie doradztwa zawodowego  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  Dz. U. 2019 poz. 325
32System informacji oświatowejUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej


 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814  
Tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 869


Dz. U. 2012 poz. 957
 
Dz. U 2017 poz. 1399
Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 2170

 Dz. U. 2019 poz. 1663
nazwy aktów prawnych