Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla rodziców/ wychowanków

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ wychowanków oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie 26-067 Strawczyn ul. Żeromskiego 16 A, tel. 41 3335027 email: przedszkole.strawczyn@gmail.com
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych wychowanków: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek dziecka – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Mariola Kołomańska – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail  mariola.kolomanska@spp.strawczyn.pl  Tel. 41 3335027 
 4. Dane osobowe Pana/Pani /dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych wychowanków jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Pana/ Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Rodzicom/wychowankom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania*.
 11. Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez okres nauki w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Strawczynie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

                                                                                              Dyrektor Przedszkola

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.