Rekrutacja

Na podstawie § 11 b.rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

na rok szkolny 2020/2021

 

Lp. Nazwisko Imię Decyzja Komisji
1. Cygan Nadia Nieprzyjęty
2. Dziura Filip Nieprzyjęty
3. Gaj Krzysztof Przyjęty
4. Handzel Maria Hiacynta Nieprzyjęty
5. Rysińska Laura Przyjęty
6. Sikora Lena Przyjęty
7. Strząbała Dawid Nieprzyjęty
8. Szcześniak Dawid Przyjęty
9. Szymkiewicz Zofia Nieprzyjęty
10. Talaga Nadia Nieprzyjęty
11. Zapała Miłosz Przyjęty

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie to 18.

Data podania informacji do wiadomości publicznej: 26.05.2020 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Dominika Wilk


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie

na rok szkolny 2020/2021

Lp. Nazwisko Imię Decyzja Komisji
1. Cygan Nadia Niezakwalifikowany
2. Dziura Filip Niezakwalifikowany
3. Gaj Krzysztof Zakwalifikowany
4. Handzel Maria Hiacynta Niezakwalifikowany
5. Rysińska Laura Zakwalifikowany
6. Sikora Lena Zakwalifikowany
7. Strząbała Dawid Niezakwalifikowany
8. Szcześniak Dawid Zakwalifikowany
9. Szymkiewicz Zofia Niezakwalifikowany
10. Talaga Nadia Niezakwalifikowany
11. Zapała Miłosz Zakwalifikowany

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie to 18.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Dominika Wilk

 

Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola

W terminie 21 – 25. 05.2020 r. rodziców/opiekunów prawnych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola prosimy o przesłanie skanu wypełnionego dokumentu (z własnoręcznym podpisem!) na adres mail: dyrektor@spp.strawczyn.pl

Do pobrania:

potwierdzenie woli


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do Samorządowego  Publicznego Przedszkola w Strawczynie
na rok szkolny 2020/2021

ETAPY I TERMINY:

04.05.2020 r. – 11.05.2020 r.  – przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola, /wniosek + dokumenty i oświadczenia w zamkniętej kopercie należy wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do przedszkola/

12.05.2020 r. – 14.05.2020 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

20.05.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

21.05.2020 r. – 25.05.2020 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do  przedszkola.

26.05.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą nr XVI/142/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. tzw. kryteria samorządowe

 

Dokumenty do pobrania na dole strony. Dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej kopercie należy wrzucić do urny umieszczonej przy wejściu do przedszkola, w godzinach 7.30-15.30.

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

Prosimy uzupełnić formularz (dostępny w terminie 4-11.05.2020 r.).

 

Rekrutacja
do Samorządowego  Publicznego Przedszkola w Strawczynie
na rok szkolny 2020/2021

 

ETAPY I TERMINY:

17.02.2020 r. – 28.02.2020 r.  – przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola,

02.03.2020 r. – 06.03.2020 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

16.03.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

17.03.2020 r. – 20.03.2020 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do  przedszkola.

25.03.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą nr XVI/142/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. tzw. kryteria samorządowe

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Przepisy, regulamin, zasady

Zarządzenie Wójta – terminy

Uchwała Rady Gminy – kryteria

REGULAMIN REKRUTACJI do przedszkola

zasady rekrutacji – Gmina Strawczyn

2. Wnioski, deklaracje, oświadczenia

deklaracja o kontynuacji – dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

wniosek o przyjęcie do przedszkola – dla rodziców starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola

wniosek o przyjęcie do przedszkola – wzór

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o zatrudnieniu

oświadczenie o zameldowaniu

oświadczenie o nadzorze kuratorskim lub wsparciu asystenta rodziny