Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca
do Samorządowego  Publicznego Przedszkola w Strawczynie
na rok szkolny 2019/2020

 

ETAPY I TERMINY:

14.05.2019 r. – 21.05.2019 r.  – przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do przedszkola, (w godzinach pracy sekretariatu 7.30-15.30),

22.05.2019 r. – 27.05.2019 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

28.05.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

29.05.2019 r. – 04.06.2019 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w godzinach pracy sekretariatu 7.30-15.30).

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do  przedszkola.

07.06.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Gminy w Strawczynie uchwałą nr IV/42/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. tzw. kryteria samorządowe

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zarządzenie terminy rekrutacji 2019

REGULAMIN REKRUTACJI

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

ZASADY REKRUTACJI

WNIOSEK DZIECKO W WIEKU 3-5 LAT

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE POMOC SPOŁECZNA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE SAMOTNE WYCHOWYWANIE

OŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIE