Nowoczesne i dwujęzyczne | Modern&Bilingual

Logo projektu.

Główne cele projektu to:
– zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat stosowania podczas zajęć metody CLIL, 
-zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania w trakcie zajęć nowoczesnych technologii, 
-podniesienie umiejętności językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, 
– wzrost konkurencyjności placówki na rynku lokalnym, 
– podniesienie europejskiego wymiaru przedszkola. 

W ramach realizacji projektu nauczyciele:
– wezmą udział w kursie doskonalacym znajomość języka angielskiego oraz wprowadzającym do stosowania metody CLIL oraz nowoczesnych technologii podczas prowadzenia zajęć dwujęzycznych,
– wezmą udział w obserwacji zajęć dwujęzycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkołach partnerskich.

Partnerzy projektu:

– Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster – Lizbona, Portugalia;
– Portlaoise Educate Together National School – Portlaoise, Irlandia;
– CEIP Valle de Reocin – La Veguilla, Hiszpania;
– Easy School of Languages – Valletta, Malta.

Projekt o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137 został dofinansowany na kwotę 27 284 EUR.

The main goals of the project:
– gaining theoretical and practical knowledge on the use of the CLIL method during the classes,
– gaining knowledge and skills in the use of modern technologies during classes,
– improving the language skills of teachers in the use of English,
– increasing the competitiveness of the facility on the local market,
– increasing the European dimension of kindergarten.

As part of the project, teachers:
– will take part in a course improving their knowledge of the English language and introducing the use of the CLIL method and modern technologies during bilingual classes,
– will take part in the observation of bilingual classes with the use of modern technologies in partner schools.

Project partners:

– Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster – Lisbon, Portugal;
– Portlaoise Educate Together National School – Portlaoise, Ireland;
– CEIP Valle de Reocin – La Veguilla, Spain;
– Easy School of Languages ​​- Valletta, Malta.

The project number 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137 was co-financed in the amount of EUR 27,284.


W lipcu 2022 r. 4 nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Ewa Kukulska i Olga Jas – Adamczyk uczestniczyły w kursie doskonalącym w Easy School of Languages w Valletta na Malcie.

In July 2022, 4 teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Ewa Kukulska and Olga Jas-Adamczyk participated in course at the Easy School of Languages in Valletta, Malta.

Przez 5 dni nauczycielki podnosiły swoje kompetencje uczestnicząc w zajęciach językowo – metodycznych.

For 5 days, the teachers improved their competences by participating in language and methodology classes.

Popołudniami był jeszcze czas, żeby zwiedzić wyspę.

There was still time in the afternoons to visit the island.


W pierwszym tygodniu października odbyła się pierwsza mobilność do partnerskiej szkoły w celu obserwacji zajęć. Nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Olga Jas-Adamczyk i Paulina Zbroszczyk odwiedziły Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster w Lizbonie, Portugalia.

In the first week of October, the first mobility to the partner school to observe the classes took place. Teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Olga Jas-Adamczyk and Paulina Zbroszczyk visited Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster in Lisbon, Portugal.

Po przemiłym powitaniu nauczycielki zwiedziły szkołę i poznały jej historię. Następnie przez 4 dni obserwowały zajęcia przedszkolne i biblioteczne oraz lekcje matematyki, przyrody i wychowania fizycznego w klasie I i II. Wszystkie obserwowane zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem dwujęzycznego podejścia do nauki języka obcego oraz TIK.

After a friendly welcome, the teachers toured the school and learned about its history. They then observed kindergarten and library classes for four days, as well as mathematics, science and physical education lessons in Classes I and II. All classes observed were taught using a bilingual approach to language learning and ICT.

Popołudnia nauczycielki wykorzystały na zwiedzanie miasta i okolic oraz spotkania z nauczycielkami partnerskiej szkoły.

Serdeczne podziękowania dla Celi, Laury i Marii Joao za współpracę. Szczególnie też, za poświęcenie swojego wolnego dnia by zabrać nas do Sintry i Cabo da Roca – najdalej wysuniętego na zachód punktu kontynentalnej Europy.

The teachers used their afternoons to explore the city and the surrounding area and to meet with teachers from the partner school.

Many thanks to Celia, Laura and Maria Joao for their cooperation. Especially also for dedicating their free day to take us to Sintra and Cabo da Roca – the westernmost point of continental Europe


Pod koniec stycznia 2023 r. zorganizowano wizytę przygotowawczą w Portlaoise w Irlandii. Pani dyrektor Agnieszka Mulik oraz wicedyrektor Dominika Wilk koordynująca projekt odwiedziły szkołę Portlaoise Educate Together National School. Omówione zostały cele projektu, przebieg przyszłej wizyty nauczycieli oraz jej dokumentacja.

At the end of January 2023, a preparatory visit to Portlaoise in Ireland was organised. Headmistress Agnieszka Mulik and deputy headmistress Dominika Wilk, coordinating the project, visited Portlaoise Educate Together National School. The aims of the project, the course of the future teacher visit and its documentation were discussed.


W dniach 13 – 16 marca nauczycielki: Angelika Liwocha, Olga Jas – Adamczyk, Dominika Wilk i Ewa Wawrzeńczyk wzięły udział w obserwacjach zajęć w PETNS w Portlaoise w Irlandii. Obserwacje zajęć odbywały się w każdej klasie poczynając od grupy 4latków i kończąc na klasie 6. Nauczycielki miały okazję doskonalić swoje umiejętności językowe między innymi poprzez udzielanie odpowiadzi na pytania uczniów i nauczycieli na temat polskiego systemu edukacyjnego, a także naszych zwyczajów i tradycji.

From 13 to 16 March, teachers Angelika Liwocha, Olga Jas – Adamczyk, Dominika Wilk and Ewa Wawrzeńczyk took part in the observation of classes at PETNS in Portlaoise, Ireland. The teachers had the opportunity to improve their language skills by, among other things, answering questions from pupils and teachers about the Polish education system as well as our customs and traditions.

Serdecznie dziękujęmy Rozz i Hazel za pracę włożoną w przygotowanie wizyty, a także Małgosi i Ani pracującym w szkole, które poświęciły swoje wolne popłudnia by pokazać nam piękne miejsca w okolicy.

Many thanks to Hazel for the work she put into preparing the visit, and to Małgosia and Ania who work at the school and who gave up their free afternoons to show us the beautiful places in the area.


Pod koniec marca 2023 r. odbyła się wizyta przygotowawcza w CEIP Valle de Reocin. Pani dyrektor Agnieszka Mulik oraz wicedyrektor Dominika Wilk koordynująca projekt udały się do hiszpańskiej szkoły w La Veguilla w pobliżu miasta Santander. Po zwiedzeniu szkoły omówiono cele projektu, przebieg przyszłej wizyty nauczycieli oraz jej dokumentację.

At the end of March 2023, a preparatory visit to CEIP Valle de Reocin took place. Both the head teacher, Agnieszka Mulik, and the deputy head teacher, Dominika Wilk, who coordinates the project, went to the Spanish school in La Veguilla near the city of Santander. After a tour of the school, the aims of the project, the course of the future teacher visit and its documentation were discussed.


Ostatnia wizyta w celu obserwacji zajęć zaplanowana w projekcie odbyła na początku maja. Przez 4 dni nasi hiszpańscy partnerzy gościli 4 nauczycielki: Ewę Wawrzeńczyk, Angelikę Liwochę, Olgę Jas – Adamczyk oraz Dominikę Wilk.

The last visit to observe classes planned in the project took place at the beginning of May. For four days, our Spanish partners hosted four teachers: Ewa Wawrzeńczyk, Angelika Liwocha, Olga Jas – Adamczyk and Dominika Wilk.

CEIP Valle de Reocin to szkoła podstawowa mieszcząca się w stosunkowo nowym budynku. Podobnie jak w szkole portugalskiej i irlandzkiej, dzieci mają lekcje głównie z jednym nauczycielem – wychowawcą. Jednym z wyjątków są np. lekcje języka angielskiego. Wszystkie obserwowane zajęcia zorganizowane był z wykorzystaniem metody CLIL. Nauczyciele z Hiszpanii chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, prezentowali ciekawe rozwiązania dotyczące organizacji zajęć, wykorzystania nowoczesnych technologii, metody projektu, a także tutoringu rówieśniczego.

CEIP Valle de Reocin is a primary school located in a quite new building. As in an Irish school, the children have lessons mainly with one teacher. One of the exceptions is, for example, English lessons. All classes observed were organised using the CLIL method. Teachers from Spain were eager to share their knowledge and experience, and presented interesting solutions for the organisation of classes, the use of modern technology, the project method and peer tutoring.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za życzliwe przyjęcie, rozmowy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Szczególne podziękowania kierujemy do:
– Aidy, która zaprosiła nas do swojej szkoły,
– Loreny, która koordynowała wizytę i zabrała nas w piękne miejsca w okolicy,
– Luisa i Palomy, którzy wspierali Lorenę i pomogli odkrywać nam hiszpańska kulturę.

We would like to thank all the teachers for their kind welcome, conversations and sharing of knowledge and experience. Our special thanks go to:
– Aida, who invited us to her school,
– Lorena, who coordinated the visit and took us to beautiful places in the area,
– Luis and Paloma, who supported Lorena and helped us discover Spanish culture.


Wiedzą i doświadczeniem zdobytym poprzez realizację tego projektu nauczycielki dzieliły się z pozostałą częścią kadry pedagogicznej, a także z nauczycielkami z różnych miejscowości naszego województwa, które uczestniczyły w wizycie studyjnej w czerwcu 2023 r.

The knowledge and experience gained through the implementation of this project was shared by the teachers with the rest of the teaching staff, as well as with teachers from different places in our province who participated in a study visit in June 2023.

Ponadto na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach została opublikowana „dobra praktyka”, czyli opis działań realizowanych w projekcie. Plik można znaleźć tutaj. -> link

In addition, a 'good practice’, a description of the activities carried out in the project, has been published on the website of the Inspectorate of Education in Kielce. The file can be found here. -> link


Promowanie projektu odbywało się podczas wielu spotkań, konferencji i warsztatów, w których uczestniczyły nasze nauczycielki.

The promotion of the project took place at many meetings, conferences and workshops in which our teachers participated.