Nowoczesne i dwujęzyczne | Modern&Bilingual

Logo projektu.

Główne cele projektu to:
– zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat stosowania podczas zajęć metody CLIL, 
-zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania w trakcie zajęć nowoczesnych technologii, 
-podniesienie umiejętności językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, 
– wzrost konkurencyjności placówki na rynku lokalnym, 
– podniesienie europejskiego wymiaru przedszkola. 

W ramach realizacji projektu nauczyciele:
– wezmą udział w kursie doskonalacym znajomość języka angielskiego oraz wprowadzającym do stosowania metody CLIL oraz nowoczesnych technologii podczas prowadzenia zajęć dwujęzycznych,
– wezmą udział w obserwacji zajęć dwujęzycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkołach partnerskich.

Partnerzy projektu:

– Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster – Lizbona, Portugalia;
– Portlaoise Educate Together National School – Portlaoise, Irlandia;
– CEIP Valle de Reocin – La Veguilla, Hiszpania;
– Easy School of Languages – Valletta, Malta.

Projekt o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137 został dofinansowany na kwotę 27 284 EUR.

The main goals of the project:
– gaining theoretical and practical knowledge on the use of the CLIL method during the classes,
– gaining knowledge and skills in the use of modern technologies during classes,
– improving the language skills of teachers in the use of English,
– increasing the competitiveness of the facility on the local market,
– increasing the European dimension of kindergarten.

As part of the project, teachers:
– will take part in a course improving their knowledge of the English language and introducing the use of the CLIL method and modern technologies during bilingual classes,
– will take part in the observation of bilingual classes with the use of modern technologies in partner schools.

Project partners:

– Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster – Lisbon, Portugal;
– Portlaoise Educate Together National School – Portlaoise, Ireland;
– CEIP Valle de Reocin – La Veguilla, Spain;
– Easy School of Languages ​​- Valletta, Malta.

The project number 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137 was co-financed in the amount of EUR 27,284.


W lipcu 2022 r. 4 nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Ewa Kukulska i Olga Jas – Adamczyk uczestniczyły w kursie doskonalącym w Easy School of Languages w Valletta na Malcie.

In July 2022, 4 teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Ewa Kukulska and Olga Jas-Adamczyk participated in course at the Easy School of Languages in Valletta, Malta.

Przez 5 dni nauczycielki podnosiły swoje kompetencje uczestnicząc w zajęciach językowo – metodycznych.

For 5 days, the teachers improved their competences by participating in language and methodology classes.

Popołudniami był jeszcze czas, żeby zwiedzić wyspę.

There was still time in the afternoons to visit the island.


W pierwszym tygodniu października odbyła się pierwsza mobilność do partnerskiej szkoły w celu obserwacji zajęć. Nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Olga Jas-Adamczyk i Paulina Zbroszczyk odwiedziły Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster w Lizbonie, Portugalia.

In the first week of October, the first mobility to the partner school to observe the classes took place. Teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Olga Jas-Adamczyk and Paulina Zbroszczyk visited Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster in Lisbon, Portugal.

Po przemiłym powitaniu nauczycielki zwiedziły szkołę i poznały jej historię. Następnie przez 4 dni obserwowały zajęcia przedszkolne i biblioteczne oraz lekcje matematyki, przyrody i wychowania fizycznego w klasie I i II. Wszystkie obserwowane zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem dwujęzycznego podejścia do nauki języka obcego oraz TIK.

After a friendly welcome, the teachers toured the school and learned about its history. They then observed kindergarten and library classes for four days, as well as mathematics, science and physical education lessons in Classes I and II. All classes observed were taught using a bilingual approach to language learning and ICT.

Popołudnia nauczycielki wykorzystały na zwiedzanie miasta i okolic oraz spotkania z nauczycielkami partnerskiej szkoły.

The teachers used their afternoons to explore the city and the surrounding area and to meet with teachers from the partner school.