Nowoczesne i dwujęzyczne | Modern&Bilingual

Logo projektu.

Główne cele projektu to:
– zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat stosowania podczas zajęć metody CLIL, 
-zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania w trakcie zajęć nowoczesnych technologii, 
-podniesienie umiejętności językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim, 
– wzrost konkurencyjności placówki na rynku lokalnym, 
– podniesienie europejskiego wymiaru przedszkola. 

W ramach realizacji projektu nauczyciele:
– wezmą udział w kursie doskonalacym znajomość języka angielskiego oraz wprowadzającym do stosowania metody CLIL oraz nowoczesnych technologii podczas prowadzenia zajęć dwujęzycznych,
– wezmą udział w obserwacji zajęć dwujęzycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkołach partnerskich.

Partnerzy projektu:

– Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster – Lizbona, Portugalia;
– Portlaoise Educate Together National School – Portlaoise, Irlandia;
– CEIP Valle de Reocin – La Veguilla, Hiszpania;
– Easy School of Languages – Valletta, Malta.

Projekt o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137 został dofinansowany na kwotę 27 284 EUR.

The main goals of the project:
– gaining theoretical and practical knowledge on the use of the CLIL method during the classes,
– gaining knowledge and skills in the use of modern technologies during classes,
– improving the language skills of teachers in the use of English,
– increasing the competitiveness of the facility on the local market,
– increasing the European dimension of kindergarten.

As part of the project, teachers:
– will take part in a course improving their knowledge of the English language and introducing the use of the CLIL method and modern technologies during bilingual classes,
– will take part in the observation of bilingual classes with the use of modern technologies in partner schools.

Project partners:

– Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster – Lisbon, Portugal;
– Portlaoise Educate Together National School – Portlaoise, Ireland;
– CEIP Valle de Reocin – La Veguilla, Spain;
– Easy School of Languages ​​- Valletta, Malta.

The project number 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042137 was co-financed in the amount of EUR 27,284.


W lipcu 2022 r. 4 nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Ewa Kukulska i Olga Jas – Adamczyk uczestniczyły w kursie doskonalącym w Easy School of Languages w Valletta na Malcie.

In July 2022, 4 teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Ewa Kukulska and Olga Jas-Adamczyk participated in course at the Easy School of Languages in Valletta, Malta.

Przez 5 dni nauczycielki podnosiły swoje kompetencje uczestnicząc w zajęciach językowo – metodycznych.

For 5 days, the teachers improved their competences by participating in language and methodology classes.

Popołudniami był jeszcze czas, żeby zwiedzić wyspę.

There was still time in the afternoons to visit the island.


W pierwszym tygodniu października odbyła się pierwsza mobilność do partnerskiej szkoły w celu obserwacji zajęć. Nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Olga Jas-Adamczyk i Paulina Zbroszczyk odwiedziły Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster w Lizbonie, Portugalia.

In the first week of October, the first mobility to the partner school to observe the classes took place. Teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Olga Jas-Adamczyk and Paulina Zbroszczyk visited Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencaster in Lisbon, Portugal.