Przyszłość zaczyna się dzisiaj | The Future starts TODAY

Współczesny postęp technologiczny ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, także dzieci. Z obserwacji wynika, że już od najmłodszych lat dzieci są zaznajamiane z cyfrowym środowiskiem, wykazując duże zainteresowanie komputerami. Dlatego warto nauczyć je, jak mądrze korzystać z tych technologii. Umiejętność programowania staje się coraz ważniejsza, pozwalając dzieciom przygotować się do nowej rzeczywistości. Naukę programowania warto rozpocząć już od najwcześniejszych lat, kiedy dzieci są pełne ciekawości świata i gotowe do odkrywania, eksperymentowania i tworzenia. Kodowanie i programowanie są fascynującymi zajęciami, podczas których dzieci poszukują kreatywnych rozwiązań problemów. Okazuje się, że dzieci, które już od najmłodszych lat mają styczność z podstawowymi komendami programowania, mają większą zdolność do nauki bardziej zaawansowanego programowania w przyszłości. Nauka kodowania w przedszkolu może być dla nich fascynującą zabawą i aktywnością. 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj | THE FUTURE STARTS TODAY” to kolejny projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ , w którym bierze udział nasze przedszkole. 

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli  
i wychowanków SPP w Strawczynie, a także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania w trakcie zajęć nowoczesnyc technologii, w tym robotów edukacyjnych. Projekt trwa 18 miesięcy, od 31.12.2022 r. do 30.06.2024 r. Realizacja zadań przewidziana jest głównie na rok szkolny 2023/2024. Uczestnicy zostaną objęci przygotowaniem kulturowo – językowo – metodycznym.   

Projekt zakłada:  

  • udział w kursie doskonalącym dotyczącym nauki programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych; 
  • wizyty w szkołach partnerskich i obserwacje zajęć z nauki programowania i kodowania oraz wykorzystania robotów edukacyjnych.  

Modern technological advances have a huge impact on everyone’s life, including children. It has been observed that from an early age children are being introduced to the digital environment, showing a great interest in computers. It is therefore worth teaching them how to use these technologies wisely. The ability to program is becoming increasingly important, allowing children to prepare for the new reality. It is a good idea to start learning programming from an early age, when children are full of curiosity about the world and ready to explore, experiment and create. Coding and programming are fascinating activities where children seek creative solutions to problems. It turns out that children who are exposed to basic programming commands from an early age are more capable of learning more advanced programming in the future. Learning to code in kindergarten can be a fascinating fun and activity for them.

„The future starts today | THE FUTURE STARTS TODAY” is another project co-financed by the European Union’s Erasmus+ programme in which our kindergarten participates.

The main objective of the project is to develop the digital competences of teachers
and pupils of the SPP in Strawczyn, as well as gaining knowledge and skills in using modern technologies, including educational robots, during classes. The project lasts 18 months, from 31.12.2022 to 30.06.2024. The implementation of the tasks is planned mainly for the school year 2023/2024. The participants will be provided with cultural, linguistic and methodological preparation.

The project involves: 

  • participation in an in-service course on learning programming and coding with educational robots;
  • visits to partner schools and observation of classes on learning programming and coding and the use of educational robots. 

W dniach 31.07.-04.08. 2023 r. nasze przedszkole w kursie doskonalącym nauki programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych reprezentowały nauczycielki: Dominika Wilk, Anna Wilczyńska, Olga Jas- Adamczyk oraz Marlena Gołuchowska. W ramach realizacji projektu nauczyciele aktywnie uczestniczyli w kursie „CODING AND ROBOTICS IN EDUCATION – Improve Digital Skills to Set Your Students up for the Future” prowadzonym przez  Plus Project European Academy (Malaga, Hiszpania).  

From 31.07.-04.08. 2023, our kindergarten was represented by teachers Dominika Wilk, Anna Wilczyńska, Olga Jas- Adamczyk and Marlena Gołuchowska in an improvement course on learning programming and coding with educational robots. As part of the project, the teachers actively participated in the course 'CODING AND ROBOTICS IN EDUCATION – Improve Digital Skills to Set Your Students up for the Future’ run by Plus Project European Academy (Malaga, Spain).

Podczas kursu nauczycielki codziennie wykonywały zadania w różnych narzędziach takich jak np.: scratch, scratch junior, sketchup, tinkercad, Draw Briks.Zdobywały  wiedzę  i umiejętności w zakresie stosowania w trakcie zajęć nowoczesnych technologii, w tym robotów edukacyjnych takich jak: bee bot, Edison, Microbit, Python. Językiem komunikacji z partnerami jest język angielski, dlatego też w trakcie kursu nauczycielki podnosiły umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim, a wcześniej zostały również objęte przygotowaniem kulturowo – językowo – metodycznym.   

During the course, teachers carried out daily tasks in different tools such as scratch, scratch junior, sketchup, tinkercad, Draw Briks.They gained knowledge and skills in the use of modern technologies in the classroom, including educational robots such as bee bot, Edison, Microbit, Python. The language of communication with the partners is English, so during the course the teachers improved their English language skills and were also given cultural, linguistic and methodological preparation beforehand.

W ostatnim dniu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu. 

On the final day, a ceremony was held to award certificates to the project participants.

Podczas wyjazdu do Malagi nauczycielki miały okazję poznać i zanurzyć się w lokalnej kulturze. Zwiedzając malownicze uliczki miasta doświadczyły hiszpańskiego stylu życia. Próbowały tradycyjnych potraw, takiej jak np.: paella. Dzięki organizatorowi miały szansę uczestniczyć w pokazie tańca flamenco, gdzie dzieliły się wrażeniami i doświadczeniami z uczestnikami kursu. To był naprawdę fascynujący wyjazd, który pozwolił im zdobyć nowe umiejętności, rozwinąć się pod względem kompetencji cyfrowych, ale również lepiej zrozumieć i docenić bogactwo kultury Malagi.

During the trip to Malaga, the teachers had the opportunity to learn about and immerse themselves in the local culture. By exploring the picturesque streets of the city, they experienced the Spanish way of life. They tried traditional dishes such as paella. Thanks to the organiser, they had the chance to attend a flamenco dance show, where they shared their impressions and experiences with the course participants. It was a truly fascinating trip which allowed them to acquire new skills, develop in terms of digital competences, but also to better understand and appreciate the richness of Malaga’s culture.

W kolejnym etapie nasi nauczyciele będą uczestniczyć podczas wizyt w szkołach partnerskich i obserwować zajęcia dydaktyczne pod kątem nauczania programowania, stosowania nowoczesnych technologii, w tym robotów edukacyjnych w partnerskich szkołach:  

  • Platon M.E.P.E. – Katerini, Grecja;  
  •  Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesora Pilar Martínez Cruz – Huelva, Hiszpania.  

In the next phase, our teachers will participate during visits to partner schools and observe teaching activities in terms of teaching programming, the use of modern technologies, including educational robots in partner schools: 

  • Platon M.E.P.E. – Katerini, Greece; 
  • Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesora Pilar Martínez Cruz – Huelva, Spain.

W dniach 16-20 października nauczycielki: Dominika Wilk, Anna Wilczyńska, Olga Jas- Adamczyk oraz Marlena Gołuchowska wzięły udział  w obserwacjach zajęć w szkole partnerskiej Platon M.E.P.E. – Katerini, Grecja.

On 16-20 October, teachers Dominika Wilk, Anna Wilczyńska, Olga Jas- Adamczyk and Marlena Gołuchowska took part in the observation of classes at the Platon M.E.P.E. partner school – Katerini, Greece.

Głównym celem wizyty  w szkole była obserwacje zajęć z nauki programowania i kodowania oraz wykorzystania klocków LEGO, robotów edukacyjnych oraz narzędzi TIK w pracy z dziećmi.  

Zajęcia odbywały się codziennie. Pierwszego dnia zostały bardzo mile przyjęte przez dyrektora szkoły, który wręczył im harmonogram obserwowanych zajęć.

The main purpose of the school visit was to observe programming and coding learning activities and the use of LEGO bricks, educational robots and ICT tools with children.

The classes were held every day. On the first day, they were very welcomed by the school principal, who handed them a schedule of the observed activities.

Nauczycielki miały również okazję podczas spotkań i dyskusji z partnerami szkoły zapoznać się z systemem edukacyjnym Grecji. Natomiast popołudniami z przyjemnością poznawały kulturę Gracji zwiedzając Paralia, Litochoro i podnóże góry Olimp, Saloniki i tamtejsze zabytki oraz kosztując regionalne przysmaki.

The teachers also had the opportunity to learn about the Greek education system during meetings and discussions with school partners. In the afternoons enjoyed learning about the culture of Greece by visiting Paralia, Litochoro with Mount Olympus, Thessaloniki and the local sights, as well as tasting regional delicacies.


W dniach 8-12 kwietnia nauczycielki: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Anna Wilczyńska oraz Olga Jas-Adamczyk wzięły udział w obserwacjach zajęć w szkole partnerskiej  Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesora Pilar Martínez Cruz w  Huelvie w Hiszpanii.

On April 8-12, teachers: Dominika Wilk, Angelika Liwocha, Anna Wilczyńska and Olga Jas-Adamczyk took part in observing classes at the partner school Colegio de Educación Infantil y Primaria of Professor Pilar Martínez Cruz in Huelva, Spain.

Po przywitaniu nauczycielki poznały historię szkoły oraz zostały po niej oprowadzone. Harmonogram obserwowanych zajęć obejmował różne aktywności dla młodszych i starszych uczniów. Głównym celem wizyty w szkole była obserwacja zajęć z nauki programowania i kodowania. Do tego celu uczniowie tamtejszej szkoły wykorzystywali roboty edukacyjne, klocki Lego, narzędzia TIK, płytki micro bit oraz platformę edukacyjną Kodable. Zapoznały się z ciekawym pomysłem integracji zajęć z muzyki z programowaniem.

After greeting the teachers, they learned about the history of the school and were given a tour. The schedule of observed classes included various activities for younger and older students. The main purpose of the visit to the school was to observe programming and coding classes. For this purpose, students of the local school used educational robots, Lego bricks, ICT tools, micro bit boards and the Kodable educational platform. They learned about an interesting idea of ​​integrating music classes with programming.

Nauczycielki podczas spotkań i dyskusji z partnerami zapoznawały się ze specyfiką pracy w tym regionie Hiszpanii.

During meetings and discussions with partners, the teachers learned about the specificity of work in this region of Spain.

Jednym z elementów wyjazdów w  ramach Erasmus jest poznawanie tradycji i kultury odwiedzanego regionu. Tym razem podczas czasu wolnego nauczycielki z przyjemnością poznawały kulturę Andaluzji oraz okolicznych miast takich jak Sewilla. 

One of the elements of Erasmus trips is learning about the traditions and culture of the visited region. This time, during their free time, the teachers enjoyed learning about the culture of Andalusia and surrounding cities such as Seville.

Był to ostatni wyjazd w ramach projektu The Future starts TODAY. Nauczycielki powracając z Hiszpanii zabrały ze sobą wiele inspiracji i pomysłów, które wykorzystają podczas zajęć z dziećmi w naszym przedszkolu.

This was the last trip as part of the The Future starts TODAY project. When returning from Spain, the teachers took with them many inspirations and ideas that they will use when teaching children in our kindergarten.