Rekrutacja

Uwaga! Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci
wnioskujący o przyjęcie dziecka do przedszkola.


 1. Dokumenty do pobrania umieszczone są na dole strony. Można je również pobrać w sekretariacie przedszkola.
 2. Wniosek prosimy drukować dwustronnie – zredukuje to o połowę ilość kartek, dzięki czemu dbamy o nasze środowisko.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami, na wszelkie pytania postaramy się odpowiedzieć telefonicznie lub w trakcie składania wniosku.
  Wszystkie rubryki we wniosku powinny być wypełnione, jeśli dotyczą. Prosimy pamiętać o podpisach w odpowiednich miejscach (oboje rodziców). Wszystkie daty na wniosku, zaświadczeniach, oświadczeniach powinny być w dacie rekrutacji, tj. 8-28.02.2024 r., w postępowaniu uzupełniającym 6-13.05.2024 r.
 4. Wniosek wraz dokumentami składać należy w sekretariacie przedszkola (parter, na wprost wejścia głównego).
  W godzinach 8.00-13.00 drzwi wejściowe do placówki są zamknięte. W celu wejścia do budynku prosimy dzwonić dzwonkiem – włącznik na ścianie po prawej stronie drzwi.
 5. Poradnik zapisu dziecka do przedszkola na stronie internetowej Zapisz dziecko do przedszkola – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Zasady rekrutacji do przedszkoli,
 punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
na rok szkolny 2024/2025

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku (maks. 3 placówki), Wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wyłączeniem systemu informatycznego w terminach:
Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu  rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 08 lutego 2024 r.
do 28 lutego 2024 r.
od 06 maja 2024 r.
do 13 maja 2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy¹od 29 lutego 2024 r.
do 14 marca 2024 r.
od 14 maja 2024 r.
do 28 maja 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15 marca 2024 r.29 maja 2024 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 18 marca 2024 r.  do 22 marca 2024 r.od 03 czerwca 2024 r. do 06 czerwca 2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25 marca 2024 r.07 czerwca 2024 r.
 • Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

Data i godzina złożenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.


Informacje ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Gminie Strawczyn:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2021-2018),

oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Strawczyn mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 • Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w punkcie 1.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 • Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 29.01-06.02.2024 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.


Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru, na pozycji drugiej – drugiego wyboru, zaś na trzeciej – trzeciego wyboru. Lista preferencji jest stała (taka sama na każdym wniosku).
 • Rodzice/prawni opiekunowie
  • pobierają wniosek w każdym wybranym przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i podpisują.
  • składają w każdym wybranym przedszkolu/szkole podpisany wniosek wraz z dokumentami.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).  Oświadczenia powinny być w dacie postępowania rekrutacyjnego.
 • Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks cywilny – osoba, która ukończyła 18 lat jest osobą dorosłą.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do wójta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu wójt :

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

– w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XVI/142/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów – tzw. kryteria samorządowe.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawieszonej na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało ono zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez zawieszenie jej na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


Dokumenty:

Wniosek i oświadczenia: