Second Soul – learning a second language at an early age

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Second Soul – learning a second language at an early age” współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to projekt w ramach akcji drugiej – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.
Uczestnicy projektu to szkoły i przedszkola:

PLATON M.E.P.E. – Katerini, Grecja

JOUDG “Breshia” – Debar, Macedonia Północna

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre – Lizbona, Portugalia

Baby Erasmus – Badajoz, Hiszpania

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie – Strawczyn, Polska

Głównym zadaniem projektu, obok nauczania dwujęzycznego w pracy z dziećmi, jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie przewodników na temat nauczania dwujęzycznego oraz metody odwróconych lekcji w nauczaniu dwujęzycznym, które będą zbiorem naszych doświadczeń i wiedzy. W ten sposób chcemy zachęcić do stosowania tych rozwiązań w przedszkolach i szkołach oraz pomóc innym osobom zainteresowanym dwujęzycznością postawić pierwsze kroki. Chcemy również podpowiedzieć rodzicom, jak mogą w domu wspierać swoje dzieci w uczeniu się drugiego języka.

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.

CHARLEMAGNE

Kompetencje językowe leżą u podstaw ambitnej wizji stworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Znajomość języków obcych to nie tylko kompetencja potrzebna do studiowania za granicą i na coraz bardziej międzynarodowych rynkach pracy. Otwiera także nowe perspektywy i umożliwia odkrywanie innych kultur. Badania pokazują, że ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie UE nie czynią wystarczająco szybkich postępów w realizacji uzgodnionego w całej UE celu, aby każdy Europejczyk mógł uczyć się dwóch języków obcych od najmłodszych lat. W rzeczywistości poziom biegłości językowej wśród uczniów pod koniec kształcenia obowiązkowego jest ogólnie niski, a między państwami członkowskimi istnieją bardzo duże różnice. Przy rosnącej mobilności wewnątrzeuropejskiej oraz niespotykanej dotąd liczbie dzieci w wieku szkolnym przybywających z krajów trzecich mówiących różnymi językami musimy ponownie rozważyć wyzwania i możliwości, przed którymi stoimy, aby uczynić wielojęzyczność prawdziwym atutem UE.

Kontaktowanie bardzo małych dzieci z językami obcymi może skutkować szybszą nauką języka, poprawą znajomości języka ojczystego i lepszymi wynikami w innych obszarach. Dlatego ministrowie edukacji UE wspierają nauczanie co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat.

Nauka języków jest naturalnym aspektem, który można wzmocnić poprzez aktywację trwającego całe życie procesu, rozpoczynającego się we wczesnym wieku. Jednak nauczanie drugiego języka w przedszkolach nie jest popularne w Europie. Krok po kroku staje się coraz ważniejszy, ale większość nauczycieli nie jest przeszkolona, ​​nie ma zasobów ani pomysłów na pracę z dziećmi w drugim języku i nie ma umiejętności językowych do nauczania drugiego języka. To właśnie w tym wieku (0-6 lat, a szczególnie 0-3 lata) dzieci mają wszystkie zdolności do nauki drugiego języka. Dlatego chcemy zachęcać przedszkola w Europie (niezależnie od tego, czy są w małych wsiach, czy w dużych miastach), dając im narzędzia i zasoby, z których mogą korzystać z dziećmi i rodzicami.

Inną ważną rzeczą, którą odkryło konsorcjum, jest fakt, że dzieci osiągają lepsze wyniki, gdy rodziny są zaangażowane w nauczanie lub gdy wspierają naukę drugiego języka dzieci. Dlatego ważne jest zaangażowanie rodzin w nauczanie drugiego języka, nawet jeśli nie znają tego języka. I to jest jeden z głównych celów projektu, promowanie współpracy między nauczycielami i rodzicami w celu uzyskania lepszych wyników.

Our kindergarten takes part in the project „Second Soul – learning a second language at an early age” co-financed by the Erasmus + program of the European Union. It is a project of Strategic Partnerships for School Education.

Project participants are schools and kindergartens:

PLATON M.E.P.E. – Katerini, Greece

JOUDG “Breshia” – Debar, North Macedonia

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre – Lisbon, Portugal

Baby Erasmus – Badajoz, Spain

Public Kindergarten in Strawczyn – Strawczyn, Poland

The main task of the project, apart from bilingual teaching in work with children, is the exchange of experiences and the creation of guides on bilingual teaching and the method of flipped lessons in bilingual education, which will be a collection of our experiences and knowledge. In this way, we want to encourage the use of these solutions in kindergartens and schools, and help other people interested in bilingualism take their first steps. We also want to advise parents on how they can support their children in learning a second language at home.

To have another language is to possess a second soul.

Charlemagne

Language competences are at the heart of the ambitious vision to create a European Education Area. Being able to speak foreign languages is not only a competence needed for studying abroad and on increasingly international job markets. It also opens new perspectives and enables people to discover other cultures. Studies show that across the board, EU Member States are not making progress fast enough towards the EU-wide agreed goal that every European should be able to learn two foreign languages from an early age. In fact language proficiency levels among students at the end of compulsory education are generally low, and very large differences exist between Member States. With increasing intra- European mobility as well as unprecedented levels of school children arriving from third countries speaking different languages, we need to reconsider the challenges and opportunities we are faced with, in order to make multilingualism a true asset of the EU.

Bringing very young children into contact with foreign languages may result in faster language learning, improved mother tongue skills and better performance in other areas. That is why EU education ministers support the teaching of at least two foreign languages from a very early age.

Language learning is a natural aspect that can be enhanced by the activation of a life-long process starting at an early age. However the teaching of a second language in pre-primary schools has not been popular in Europe. Step by step is becoming more important but the most of the teachers are not trained, they do not have resources or ideas for working with the children in the second language and they do not have the language skills for teaching the second language. It is at this age (0-6 years and specially 0-3 years) when the children have all the capacities for learning a second language. So that is the reason why we want to encourage and train the preschools in Europe (no matter if they are in small villages or big cities) by giving them tools and resources that they can use with the children and with the parents.

Another important thing that the consortium has discovered is the fact that the children get better results when the families are involved in the teaching or when they support the second language acquisition of the children. That is why it is important to involve the families in the teaching of the second language, even if they do not speak that language. And this is one of the main objectives of the projects, promote the collaboration between teachers and parents for getting better results.

W dniach 27-28 maja 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Miało ono miejsce w Hiszpanii w Badajoz, a jego gospodarzem było przedszkole „Baby Erasmus”. Nasze przedszkole reprezentowały nauczycielki: Dominika Wilk i Ewa Kukulska.

On May 27-28, 2021, the first meeting of the project partners took place. We met in Badajoz, Spain and were hosted by the „Baby Erasmus” kindergarten. Our kindergarten was represented by teachers: Dominika Wilk and Ewa Kukulska.

Uczestnicy spotkania w Hiszpanii z wizytą w przedszkolu „Baby Erasmus”.

Po prezentacji każdej placówki partnerskiej, omówiona została zawartość przewodników, schemat organizacyjny działań na kolejne miesiące. Rozdzielono zdania i określono terminy ich wykonania.

Mieliśmy również możliwość zobaczyć przedszkole i żłobek „Baby Erasmus”, którego dyrektorem jest Juan Ruiz Subiran, koordynator projektu. Dzieci, po przekroczeniu progu budynku znajdują się w innym świecie, świecie, w którym porozumiewa się w języku angielskim. Obserwowaliśmy zajęcia edukacyjne i rozmawialiśmy z przedszkolami, które nie czują bariery językowej, mówią swobodnie, jak gdyby drugi język był ich językiem ojczystym.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią, gościć nas będzie szkoła w Grecji. Natomiast w czerwcu przyszłego roku nasi partnerzy odwiedzą nas w Strawczynie.

After the presentation of each project partner, we discussed the content of the guides and the organizational chart of activities for the following months. The task were divided and the deadlines were set.

We also had the opportunity to see the „Baby Erasmus” kindergarten and nursery, the director of which is Juan Ruiz Subiran, the project coordinator. After entering the building, children find themselves in a different world, a world where they communicate in English. We watched educational activities and talked to kindergartens that do not feel the language barrier, speak freely as if the second language was their mother tongue.

The next meeting will take place in the fall, we will be hosted by a school in Greece. However, in June next year, our partners will visit us in Strawczyn.


Za nami drugie już spotkanie projektowe, tym razem odbyło się ono w Grecji. Uczestniczyły w nim nasze nauczycielki: Dominika Wilk i Angelika Liwocha. W dniach 30.09.-01.10.2021 r. gościliśmy u naszych partnerów z PLATON Schools w Katerini.

The second project meeting is behind us, this time it was held in Greece. Our teachers: Dominika Wilk and Angelika Liwocha participated in it.
On September 30-October 1, 2021, we were hosted by our partners from PLATON Schools in Katerini.

Uczestnicy spotkania w Katerini w Grecji.

Zwiedziliśmy szkołę leżącą niemalże u podnóża Olimpu. PLATON Schools to zespół prywatnych szkół: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

We visited a school located almost at the foot of Mount Olympus. PLATON Schools is a group of private schools: kindergarten, primary school, middle school and high school.

Podczas części warsztatowej spotkania omówiliśmy zawartość naszych przewodników dotyczących dwujęzyczności i zastanawialiśmy się w jaki sposób zachęcić do współpracy rodziców naszych przedszkolaków.

During the workshop part of the meeting, we discussed the content of our guides on bilingualism and thought about how to encourage parents of our preschoolers to cooperate.

Był również czas by wymienić się doświadczeniem podczas wspólnych lunchów i kolacji, a także w trakcie zwiedzania miejscowości i przebywania w pięknych okolicznościach natury.

There was also time to exchange experiences during joint lunches and dinners, as well as while visiting the town and staying in such beautiful places.

Uczestnicy spotkania na ścieżce prowadzącej na szczyt góry Olimp.
Uczestnicy spotkania w trakcie zwiedzania pięknego klasztoru.

Na koniec spotkania dyrektor szkoły Anestis Papadopoulos wręczył na certyfikaty.

At the end of the meeting, the headmaster of the school, Anestis Papadopoulos, handed us the certificates.

Był to twórczo, pracowicie, ale również miło spędzony czas.

It was a creative, hard-working, but also nice time.


Uczestnicy spotkania projektowego w SPP Strawczyn

Kolejne, trzecie spotkanie projektowe odbyło się w Strawczynie. W dniach 10 – 11 lutego gościliśmy naszych partnerów w naszym przedszkolu.

The next, third project meeting was held in Strawczyn. On February 10 – 11, we hosted our partners in our kindergarten.

Pani Dyrektor Agnieszka Mulik wraz z Panem Wójtem Tadeuszem Tkaczykiem przywitali gości tradycyjnym obyczajem – chlebem i solą, a przedstawiciele każdej grupy przedszkolnej powitali ich w ich własnych językach.

Mrs. Agnieszka Mulik, the director, together with Mr. Tadeusz Tkaczyk, the Mayor welcomed the guests with a traditional custom – with bread and salt, and representatives of each kindergarten group welcomed them in their own languages.

Pan Wójt Tadeusz Tkaczyk w kilku zdaniach opowiedział gościom o naszej gminie, życzył owocnej pracy oraz miłego pobytu w Strawczynie i przekazał upominki związane z gminą Strawczyn. Następnie przedszkolaki wykonały nasz tradycyjny taniec – Polonez, a także układ taneczny do pieśni „Przybyli ułani pod okienko”.

Mr. Tadeusz Tkaczyk, the head of the commune, told the guests about our commune in a few sentences, wished them fruitful work and a pleasant stay in Strawczyn and gave gifts related to the commune of Strawczyn. Then the preschoolers performed our traditional dance – Polonaise, as well as a dance pattern to the song „Uhlans came to the window”.

Zwiedziliśmy budynek przedszkola i żłobka oraz zaprosiliśmy partnerów na krótką obserwację zajęć prowadzonych w sposób dwujęzyczny. Były to zajęcia z elementem kodowania, utrwalające nazwy kolorów w najmłodszej grupie przedszkolnej „Mądre Sówki” (prowadząca zajęcia: Ewa Kukulska) oraz zajęcia gimnastyczne w grupie „Smerfy” (prowadząca zajęcia: Angelika Liwocha). Następnie przystąpiliśmy do pracy nad przewodnikami nt. edukacji dwujęzycznej oraz metody odwróconej lekcji. Omówione zostały również kwestie dotyczące promowania projektu w mediach społecznościowych oraz dokumentacji realizacji projektu. Podjęliśmy również decyzję w sprawie następnego spotkania, które odbędzie w Lizbonie na początku czerwca.

We visited the building of the kindergarten and nursery and invited partners for a short observation of the activities conducted in a bilingual manner. These were classes with an element of coding, recording the names of colors in the youngest kindergarten group „Mądre Sówki” (teacher: Ewa Kukulska) and gymnastic classes in the „Smurfs” group (teacher: Angelika Liwocha). Then we started working on guides on bilingual education and the flipped lesson method. Issues related to promoting the project in social media and project documentation were also discussed. We also decided on the next meeting to be held in Lisbon in early June.

Naszych gości zabraliśmy również do Parku Etnograficznego w Tokarni. Chcieliśmy im pokazać, jak kiedyś wyglądała polska wieś, ale także jak można takie miejsca wykorzystać do nauki w sposób dwujęzyczny.

We also took our guests to the Ethnographic Park in Tokarnia. We wanted to show them what the Polish countryside used to look like in the past, but also how such places can be used for learning in a bilingual manner.

Spotkanie zakończyliśmy wręczeniem certyfikatów, przygotowanych przez nas kalendarzy oraz anglojęzycznych publikacji i upominków przekazanych nam przez nasze Krajowe Biuro eTwinning.

The meeting ended with the presentation of certificates, calendars prepared by us, as well as English-language publications and gifts given to us by our National eTwinning Office.


W dniach 8 – 10 czerwca 2022 r. nauczycielki Dominika Wilk, Angelika Liwocha i Ewa Kukulska uczestniczyły w czwartym spotkaniu projektowym, które tym razem odbyło się w Lizbonie.

Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania budynków szkoły.

On June 8-10, 2022, teachers Dominika Wilk, Angelika Liwocha and Ewa Kukulska participated in the fourth project meeting, which this time took place in Lisbon.

We started our visit with visiting the school’s buildings.

Uczestnicy spotkania w Lizbonie, przed wejściem do szkoły.

Przedszkolaki przygotowały dla nas pokaz artystyczny, związany ze świętem Św. Antoniego, które Lizbończycy obchodzili w kolejnych dniach.
Wspólnie zaśpiewaliśmy też piosenkę „If you’re happy”, a dzieci wręczyły nam upominki – papierowe buźki.

Preschoolers prepared for us an artistic show related to the feast of St. Antoni, which the Lisboners celebrated in the following days.
We also sang the song „If you’re happy” together, and the children gave us gifts – paper faces.

Podczas spotkania partnerzy prezentowali zrealizowane z dziećmi aktywności, które proponujemy w naszym przewodniku na temat pracy z wykorzystaniem metody odwróconej lekcji.

During the meeting, the partners presented activities carried out with children, which we propose in our guide on working with the use of the flipped classroom method.

Rozmawialiśmy także o ewaluacji projektu, raporcie wewnętrznym. Ustaliliśmy również kolejne zadania i terminy ich wykonania.

Następnego dnia omawialiśmy zadania związane z mediami społecznościowymi i promocją projektu. Jednym z punktów w planie dnia był również projekt eTwinning, który równocześnie wspólnie realizujemy.
Ostatnie spotkanie odbędzie się Macedonii Północnej na początku grudnia 2022 r.

We also talked about project evaluation, internal report. We have also established further tasks and deadlines for their completion.

The next day, we discussed the tasks related to social media and project promotion. One of the items on the agenda for the day was also the eTwinning project, which we are simultaneously implementing.
The last meeting will be held in North Macedonia in early December 2022.

Popołudnie spędziliśmy w dzielinicy Belem. Po lunchu wspólnie zwiedzaliśmy piękny Kościół przy Klasztorze Hieronimitów (Mosteiro dos Jerónimos) i Wieżę Belem. Przed powrotem do kraju, udało się jeszcze troszkę zwiedzić centrum miasta.

We spent the afternoon in the Belem district. After lunch, we visited the beautiful Church at the Jeronimos Monastery and the Belem Tower together. Before returning home, we managed to explore the city centre a little more.


Ostatnie spotkanie odbyło się w Skopje w Macedonii Północnej. Nasze przedszkole reprezentowały nauczycielki: Dominika Wilk oraz Angelika Liwocha.

The final meeting was held in Skopje, North Macedonia. Our kindergarten was represented by teachers Dominika Wilk and Angelika Liwocha.

Po miłym przywitaniu wysłuchaliśmy prezentacji dotyczącej metody Mozaik, stosowanej w macedońskim przedszkolu, w którym drugim językiem obok mazedońskiego jest język albański. Następnie pracowaliśmy między innymi nad kwestionariuszami ankiety badającymi opinię nauczycieli, rodziców i uczestników konferencji na temat przewodników o nauczaniu dwujęzycznym i metody odwróconej lekcji.

After a friendly welcome, we listened to a presentation on the Mosaic method, used in a Macedonian kindergarten where Albanian is the second language together with Mazedonian. Then, among other things, we worked on survey questionnaires exploring the opinion of teachers, parents and conference participants about the guides on bilingual teaching and the flipped lesson method.

Dyskutowaliśmy również na tamat projektu eTwinning, konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, a także dokumentacji finansowo sprawozdawczej.

We also discussed the eTwinning project, the conference to disseminate project results and the financial and reporting documentation.

W drodze do hotelu mieliśmy okazję podziwiać centrum miasta.

On the way to the hotel we had the opportunity to admire the city centre.


17 lutego 2023 r. w siedzibie Geonatury Kielce odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+ „Second Soul – learning a second language at an early age”, którego realizatorem jest nasze przedszkole.
Patronat nad wydarzeniem objął:

  • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik,
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Bętkowski,
  • Prezydent Miasta Kielce – Pan Bogdan Wenta,
  • Wójt Gminy Strawczyn – Pan Tadeusz Tkaczyk,
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Pan Marcin Chłodnicki – Wiceprezydent Miasta Kielce, Pan Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy Strawczyn, Pan Stanisław Stępień – Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk, Pan Szymon Baumel – Wicedyrektor ŚCDN w Kielcach oraz Pan Mirosław Hejduk – Dyrektor Geonatury Kielce.

On 17 February 2023, a summary of the Erasmus+ project 'Second Soul – learning a second language at an early age’, implemented by our kindergarten, was held at the headquarters of Geonatura Kielce.
The event was held under the patronage of:

  • Świętokrzyski Education Superintendent – Mr Kazimierz Mądzik,
  • Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship – Mr Andrzej Bętkowski,
  • Mayor of the City of Kielce – Mr Bogdan Wenta,
  • Mayor of Strawczyn Commune – Mr Tadeusz Tkaczyk,
  • Foundation for the Development of the Education System.

We were honoured by the presence of: Ms. Katarzyna Nowacka – Świętokrzyskie Deputy Superintendent of Education, Mr. Marcin Chłodnicki – Deputy Mayor of the City of Kielce, Mr. Tadeusz Tkaczyk – Mayor of the Commune of Strawczyn, Mr. Stanisław Stępień – Deputy Mayor of the Commune of Zagnańsk, Mr. Szymon Baumel – Deputy Director of ŚCDN in Kielce and Mr. Mirosław Hejduk – Director of Geonature Kielce.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli zainteresowani implementacją dwujęzycznych rozwiązań w swoich placówkach, a także wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Participants in the conference were headmasters and teachers of kindergartens interested in implementing bilingual solutions in their institutions, as well as volunteers from the Regional Volunteer Centre in Kielce.

Zaprezentowane zostały działania podejmowane w projekcie oraz rezultaty wspólnej pracy – przewodniki na temat edukacji dwujęzycznej w przedszkolu.

We presented the activities undertaken in the project and the results of our collaborative work – guides on bilingual education in kindergarten.


Rezultaty naszej dwuletniej pracy, tj. przewodniki na temat nauczania dwujęzycznego i metody odwróconej lekcji dostępne są w 6 wersjach językowych: angielskim, polskim, hiszpańskim, portugalskim, macedońskim i greckim.

The results of our two-year work, i.e. guides on bilingual teaching and the flipped classroom method, are available in six languages: English, Polish, Spanish, Portuguese, Macedonian and Greek.

https://www.secondsoul.eu/

Przewodniki – rezutlaty projektu.

7 czerwca 2021 r. pani Dominika Wilk opowiadała o naszym projekcie na konferencji nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

On June 7, 2021, Ms. Dominika Wilk spoke about our project at a conference on the implementation of the Erasmus + program in the Świętokrzyskie Voivodeship and the possibility of accreditation in this program organized by the Education Authority in Kielce.


Artykuł o projekcie w Echo Dnia z 18 czerwca 2021 r.

Article about the project in Echo Dnia from June 18, 2021.


W czasopiśmie „Inspiracje” wydawanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ukazał się artykuł autorstwa pani Dominiki Wilk, na temat dwujęzycznego nauczania w naszym przedszkolu oraz projekcie „Second Soul”.
Link do czasopisma poniżej.

An article by Ms. Dominika Wilk on bilingual education in our kindergarten and the „Second Soul” project was published in the „Inspiracje” magazine published by the Świętokrzyskie Teacher Training Centre in Kielce.
Below is the link to the magazine.

Inspiracje 2021_nr 3-4.pdf (scdn.pl)

Artykuł w „Inspiracjach” – zrzut ekranu

12 lutego 2022 r. Pani Dominika Wilk opowiadała o naszym projekcie w ramach dzielenia się dobrymi praktykami eTwinning podczas „Seminarium stacjonarnym eTwinning dla dyrektorów placówek oświatowych” w Łodzi.

On February 12, 2022, Ms. Dominika Wilk talked about our project as part of sharing eTwinning good practices during the „eTwinning stacionary seminar for school directors” in Łódź.


Artykuł o projekcie i spotkaniu w przedszkolu pojawił się 15 lutego 2022 r. na stronie CKinfo.pl oraz w wydaniu „Echa Dnia” z dn. 18.02.2022 r.

The article about the project and the meeting in the kindergarten was published on February 15, 2022 on the CKinfo.pl website and in the „Echo Dnia” issue of 02/18/2022

Artykuł o spotkaniu i projekcie w „Echo Dnia” z 18.02.2022 r.

Poniżej link do artykułu.

Below is the link to the article.

Zagraniczni partnerzy przedszkola w Strawczynie odwiedzili placówkę w ramach programu Erasmus+ – CKinfo.pl